kick off โครงการบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

?เล่าเรื่อง เมืองมดง่าม??

วันที่ 10 มกราคม 2563
?เวลา 13.00 น.
นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ ลักษณะสี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม kick off โครงการบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน โดยการเคาะประตูบ้านสอบถามความสมัครใจในการให้ข้อมูลด้านยาเสพติด และการให้ความรู้ในการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ณ บ้านจับไม้ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่

(Visited 146 times, 1 visits today)