โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)

***เล่าเรื่อง เมืองมดง่าม***
วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่
ร่วมเป็นเกียรติโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จัดโดยสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่

(Visited 44 times, 1 visits today)