ประชุมจนท.พช.เพื่อชี้แจงภารกิจเร่งด่วนของกรมฯ

*เล่าเรื่อง เมืองมดง่าม***
วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30

นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่
ประชุมจนท.พช.เพื่อชี้แจงภารกิจเร่งด่วนของกรมฯ และภารกิจงานของอำเภอ เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้ทันตามที่กำหนด
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่

(Visited 19 times, 1 visits today)