ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งที่ 1/2563

***เล่าเรื่อง เมืองมดง่าม***
วันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 13.30 นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งท ี่1/2563 เพื่อจัดเตรียมแผนการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ ประจำปี2563 และติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ในการนี้นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ ได้ชี้แนะแนวทางแนวทางการสมทบทุน และการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ ณ ห้องประชุมมดง่าม ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่. จังหวัดหนองคาย

(Visited 34 times, 1 visits today)