นางสาวปรียาวดี บุญแฮด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย