โครงสร้างบุคลากร

นายกิจจา นิรภูมิ

พัฒนาการอำเภอฝาง

นายพิพัฒน์ เบ้าหัวดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแม่คะและตำบลแม่สูน)

นางสาวปิ่นอนงค์ ปินทะนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสันทรายและตำบลโป่งน้ำร้อน)

นางสาวกิ่งเทียน ธรรมปัญโญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแม่ข่าและตำบลแม่งอน)

นางสาวพรวรท เปล่งปลั่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลม่อนปิ่น)

นายปกรณ์วีรชน วิมลชัยธนากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเวียง)

(Visited 971 times, 1 visits today)