สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการโคก-หนอง-นา บ้านสองแคว หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง

เข้าชม 7 ครั้ง

    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการโคก-หนอง-นา บ้านสองแคว หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง

    วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.

    นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง นำโดยนายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอฝาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ไปยัง บ้านสองแคว หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง เพื่อติดตาม ตรวจสอบพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายโครงการโคก-หนอง-นา ปีงบประมาณ 2564 และเก็บรวมรวบข้อมูลนำเสนอความคืบหน้าต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ
    โดยโครงการโคก-หนอง-นา นั้นเป็นการจัดการพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสาน เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา จึงเป็นกิจกรรมที่ให้ธรรมชาติ จัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ และเป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของคนในพื้นที่ตำบลสันทรายและอำเภอฝาง ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ มีอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองและแบ่งปันคนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Visited 7 times, 1 visits today)