ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกิจจา นิรภูมิ

ตำแหน่ง : พัฒนาการอำเภอฝาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน อาทิ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, สัมมาชีพ, กลุ่มอาชีพ, หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP), เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ, ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้, กองทุนแม่ของแผ่นดิน, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, กองทุนพัฒนาเด็กชนบท, โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.), กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.), ข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.), ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน (กชช.2ค), ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว, อาสาพัฒนาชุมชน (อช.), บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล, ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.) โคก หนอง นา โมเดล, ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น

หนังสือราชการ

ประกาศ