สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตูม

จังหวัดนครปฐม

นางรินท์จง เล็กแดงอยู่

พัฒนาการอำเภอดอนตูม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน