นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและคณะ ออกติดตามสนับสนุนให้คำชี้แนะ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านภูล้อม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านบาก