อำเภอดอนตาล รับการติดตาม จากคณะทำงานติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนฯ

🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการและประชุมติดตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลบ้านบาก