🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565