โครงสร้างบุคคลากร

นายสุดสาคร แสนสุข

พัฒนาการอำเภอดอนตาล

นางรัตนา บุญสิม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลดอนตาล

นางทัศวรรณ ชิณวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลเหล่าหมี ตำบลนาสะเม็ง

นางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลบ้านแก้ง ตำบลโพธิ์ไทร

นายบัญชา เชี่ยวชาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านบาก ตำบลป่าไร่

(Visited 366 times, 1 visits today)