🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

เข้าชม 15 ครั้ง

  24 – 25 พฤศจิกายน 2565

                        นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นางทัศวรรณ ชิณวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)  ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานและเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้และช่วย ลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

                        โดยกำหนดดำเนินโครงการรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565

                       ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 15 times, 1 visits today)