🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ เครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล รวมน้ำใจปันใจสู่ภัยน้ำท่วม

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ออกรับบริจาคผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา และเครื่องอุปโภค บริโภค จากเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอดอนตาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามโครงการมุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม และสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาอาศัยในหอพักที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี

และได้ติดตามการดำเนินโคงการ โคก หนอง นา ของอำเภอดอนตาล เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจครัวเรือน สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

(Visited 24 times, 1 visits today)