🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการอุทยานสมเด็จย่า(ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์)

เข้าชม 4 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565   เวลา 13.30 น.

นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการอุทยานสมเด็จย่า(ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์) เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการฯ การมอบหมายการดูแลและพัฒนาพื้นที่อุทยานสมเด็จย่า และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอุทยาน(ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์)

นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแทน

ณ ห้องประชุมวรพัฒน์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 4 times, 1 visits today)