อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน

เข้าชม 6 ครั้ง

8-9 สิงหาคม 2565

นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีม คู่หู คู่คิด (Move For Fund Team) ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในหมู่บ้านกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน และนำเงินไปประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้
โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1.ประชาชนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านการออมของครัวเรือน /ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มของครัวเรือน /ด้านรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน /ด้านครัวเรือนมีอาชีพและรายได้ หรือตามมติของหมู่บ้าน
2. ประชาชนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีที่อยู่ในระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPmap)
3. ประชาชนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมหรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ทีม คู่หู คู่คิด (Move For Fund Team) ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ/ให้คำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงแหล่งทุน ประกอบด้วย / กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต / โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) / กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/  สร้างความตระหนักด้านการออมของประชาชน

ณ   บ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะเม็ง /บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไทร / บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก้ง/บ้านท่าห้วยคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าหมี

(Visited 6 times, 1 visits today)