🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ประชุมชี้แจงโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับอำเภอ

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่  5 สิงหาคม ๒๕๖๕
นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์  วงค์ศรีทา ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับอำเภอ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ทุกตำบล เข้าร่วมรับการประชุมชี้แจง

                      สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล โดยนาสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล ฝ่ายเลขา ได้นำเสนอ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอดอนตาล ปี 2565  มีการจัดเก็บทั้งสิ้น 9,576   ครัวเรือน  มีตัวชี้วัดที่จัดเก็บจำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด  ให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลและเสนอแนะเพิ่มเติม

                       ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

 

(Visited 22 times, 1 visits today)