อำเภอดอนตาล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เข้าชม 12 ครั้ง

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ในการนี้ นายองอาจ  ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ โรงพยาบาลมุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ  พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการในสังกัด ผู้นำเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

อำเภอดอนตาล โดย นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล  ได้สนับสนุน รถตู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอดอนตาลเข้าร่วมบริจากโลหิต โดยมีนายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล นำสมาชิกกองทุนแม่เข้าร่วมในครั้งนี้ และมีนายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ วิทยากรจิตอาสา 904 เข้าร่วมในการอำนวนความสะดวกในครั้งนี้ อำเภอดอนตาล มีจำนวนกองทุนแม่ทั้งหมด 43 กองทุน
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการกิจกรรมในงานนี้ ประกอบด้วย
1. กิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “มาด้วยใจ ให้ด้วยรัก” จังหวัดมุกดาหาร โดยมีสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 277 หมู่บ้าน สมาชิก 554 คน มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น  321 คน (คนๆ ละ 300 ซีซี) รวมทั้งสิ้น 96,300 ซีซี (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยซีซี) และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 8 คน
2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
3. กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ จำนวน 30 บูธ ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 124,420 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมบูรณาการเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ จำนวน 17 บูธ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด

ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 12 times, 1 visits today)