อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน บ้านภูล้อม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบาก

เข้าชม 11 ครั้ง

1 สิงหาคม 2565

นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นายบัญชา เชี่ยวชาญ และทีม คู่หู คู่คิด (Move For Fund Team) ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนยุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในหมู่บ้านกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน และนำเงินไป
ประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้
โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1.ประชาชนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านการออมของครัวเรือน /ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มของครัวเรือน /ด้านรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน /ด้านครัวเรือนมีอาชีพและรายได้ หรือตามมติของหมู่บ้าน
2. ประชาชนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีที่อยู่ในระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPmap)
3. ประชาชนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมหรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ทีม คู่หู คู่คิด (Move For Fund Team) ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ/ให้คำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน ประกอบด้วย / กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต / โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) / กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณ บ้านภูล้อม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 11 times, 1 visits today)