อำเภอดอนตาล รับการติดตาม จากคณะทำงานติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนฯ

เข้าชม 54 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

จังหวัดมุกดาหาร ได้แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดแผนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานฯ ในระดับพื้นที่ ตามคำสั่งที่ 2319/2565 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) (2) ทีมปฏิบัติการ และ (3) ทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ และครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP จังหวัดมุกดาหาร มีครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น 2,341 ครัวเรือน

นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอดอนตาล  ซึ่งในการติดตามผลการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) นำเสนอผลการดำเนินงานฯ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (1) แนวทาง/วิธีการดำเนินงานของ ศจพ.อ. (2) การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย (3) ผลการดำเนินงานฯ (4) ตัวอย่างการพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย (Best Practices) (5) ปัญหา/อุปสรรค

                            นายชาคริต ชุมจันทร์  นายอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นายนัฐพล สกุลไทย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก กล่าวรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานตามเป้าหมายอำเภอดอนตาล ซึ่งมีครัวเรือน เป้าหมาย TP map   จำนวน 144 ครัวเรือน และเป้าหมายที่อำเภอสำรวจ จำนวน 152 ครัวเรือน ดังนี้   ตำบลบ้านแก้ง 1 ครัวเรือน ตำบลดอนตาล 3 ครัวเรือน ตำบลโพธิ์ไทร   4 ครัวเรือน ตำบลป่าไร่ 8 ครัวเรือน ตำบลบ้านบาก 49 ครัวเรือน ตำบลนาสะเม็ง 40 ครัวเรือน ตำบลเหล่าหมี 39 ครัวเรือน ส่วนที่เพิ่มเติม ซึ่งไม่อยู่ในระบบ TPmap จำนวน 8 ครัวเรือน

ในการติดตามครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ติดตาม ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้

1.นางวัฒนา จันทรสาขา บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตาล

ตกเกณฑ์มิติด้าน ความเป็นอยู่ และรายได้  ด้านความเป็นอยู่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร ปรับปรุงด้าน   ที่อยู่อาศัย จำนวน 40,000 บาท  เทศบาลตำบลดอนตาล ให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมด้านการสร้างห้องน้ำ และระบบไฟฟ้า ประปา ปูพื้น เสื่อน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม จำนวน 30,000 บาท โดยอาศัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และการสนับสนุนจิตศรัทธาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

2.นายอาทิตย์ ศรีลาศักดิ์ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนตาล

ตกเกณฑ์มิติด้าน ความเป็นอยู่ และรายได้

เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านที่อยู่อาศัยโดยปรับปรุงหลังคา ฝาผนัง ห้องน้ำ และด้านอื่นๆ ให้เป็นที่อยู่อาศัยโดยปกติสำหรับงบประมาณให้การสนับสนุนของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก   จะรายงานให้ท่านประธานและคณะกรรมการฯ ทราบในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร  โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มีข้อสั่งการและประเด็นเน้นย้ำการติดตามผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำแผนการติดตามทุกอำเภอให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 แบ่งการติดตามเป็น 3 คณะ/ทีม (ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร) และเน้นย้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมในทุกมิติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนเป้าหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะเลขานุการร่วมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (ศจพ.จ.มุกดาหาร) ติดตามผลการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทราบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ณ พื้นที่ ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 54 times, 1 visits today)