อำเภอดอนตาล ประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2565

เข้าชม 12 ครั้ง

1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

นายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด  พร้อมคณะ โดยมี นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล เป็นผู้กล่าวรายงานการร่วมกิจกรรมการประกวด

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร โดยคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน 3 ประเภทได้แก่

1) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น

2 ) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลดีเด่น (ตำบลดอนตาล)

3 )กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (กลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อจำหน่าย บ้านภูล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบาก)

ในการนี้ อำเภอดอนตาลได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ  คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลดีเด่น (ตำบลดอนตาล) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล โดย คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ได้สอบถามตามตัวชี้วัดต่างๆ

ในส่วน กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (กลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อจำหน่าย บ้านภูล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบาก) ทางคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ได้ลงติดตามกลุ่มในพื้นที่การดำเนินงาน และสอบถามข้อมูลการประกอบอาชีพ ผลสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการ ณ  กลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อจำหน่าย บ้านภูล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 12 times, 1 visits today)