🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา พช. ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 38 ครั้ง

27 พฤษภาคม 2565
นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ร่วมกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล
ได้พบปะครัวเรือน ให้ความรู้ครัวเรือนพัฒนา ให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ ติดตามสอบถามปัญหาในการดำเนินงาน ทั้งจากเจ้าของครัวเรือนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

            โดยได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี /การห่มดิน/ปลูกต้นไม้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกต้นไม้/กำจัดวัชพืช/การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ณ ครัวเรือน นายภัทรวุธ นิจรมย์ บ้านผาสุก หมู่ที่ 12 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 38 times, 1 visits today)