🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ออกเยี่ยมครัวเรือนตาม โครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 57 ครั้ง

19 พฤษภาคม 2565

                   นายชาคริต ชุมจันทร์  นายอำเภอดอนตาล  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ออกเยี่ยมครัวเรือน ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (กลุ่มเปราะบาง)

                     โดย ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือน และติดตามการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร และการช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาล     (นางรัตนา จันทรสาขา บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร)     สำนักงานเทศบาทตำบลดอนตาลผาสุก (นางล้ำ ศรีลาศักดิ์ บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร)

 

(Visited 57 times, 1 visits today)