จังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามและสนับสนุนงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอดอนตาล

วันที่ 17 มกราคม 2565

นายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายอริยสัจ กิจบำรุง นักพัฒนาชุมชน ออกติดตามและสนับสนุนงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล โดยนายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับการตรวจติดตามและให้คำแนะนำให้การดำเนินโครงการ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งข้อมูลของอำเภอดอนตาล มีจำนวนผู้ตกเกณฑ์ ปี 2562 ผ่านระบบ TP Map 244 ครัวเรือน ปี 2564 จำนวน 89 ครัวเรือน ซึ่งเจ้าได้นำไปคัดกรองให้ได้จำนวนที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะทำงาน และจะนำเข้าข้อมูลในระบบ TP Map ต่อไป

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

 

(Visited 9 times, 1 visits today)