อำเภอดอนตาล ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

               นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมเพื่อการตัดสินใจ(warroom) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีประเด็น ดังนี้ประเด็นที่ 1 การตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
1.1 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดการตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งประเด็นตรวจสอบมี 2 ประเด็น คือ 1)ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การใช้จ่าย 2) ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินโครงการฯ
1.2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนัก ป.ป.ท.)
ประเด็นที่ 2 การรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ประเด็นที่ 3 การใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565
ประเด็นที่ 4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการในระดับจังหวัด สำหรับการตรวจสอบโดย สตง.

                    ในการนี้ นายอำพร  พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และพัฒนาการอำเภอทั้ง 7 อำเภอ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Video Conference

                    อำเภอดอนตาล โดยนายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมประชุมแทน และร่วมเสนอแนวทางการตรวจติดตามของอำเภอดอนตาล

                   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 9 times, 1 visits today)