อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผาสุก 12 ตำบลดอนตาล

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 13 มกราคม 2565

นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอดอนตาล  พร้อมเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน  ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ด้วยความเชื่อมั่นในแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ว่าสองสิ่งนี้จะนำพาประเทศให้อยู่รอด และมุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้เกิดการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning by doing สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจะทำให้เกิดการปรับวิธีคิด ปรับวิธีการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภูมิสังคม อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจหลักการแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สามารถพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบร่วมกันของชุมชน โดยพื้นที่เหล่านี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ ทั้ง 20 ครัวเรือนจะเป็นครูที่สอน หรือบอกเล่าถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไป

ซึ่งมีครัวเรือนเป้าหมายตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนคือ นายภัทรวุธ นิจรมย์  บ้านเลขที่ 57 ม.12 และ ครัวเรือนพัฒนา 20 ครัวเรือน หมู่ 12 บ้านผาสุก ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาลจังหวัด มุกดาหาร

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”CDD MUKDAHAN : Change for good

(Visited 9 times, 1 visits today)