🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

เข้าชม 30 ครั้ง

🏝️อำเภอดอนตาล🏝️

         22 กรกรฎาคม 2564

                                 นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอดอนตาล มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ คำปาน ปลัดอาวุโสอำเภอดอนตาล เป็นประธาน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีห้วหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม

                                   ทั้งนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย   นายเอนก เครือคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม

                                  โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทำโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนำเอาแนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย เพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิสังคมต่าง ๆ ผ่านการทำงานในรูปแบบการจ้างงานและร่วมกันลงแรงเอามื้อสามัคคี ด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานและงบประมาณ และการบูรณาการการทำงานจากภาคีภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในระดับพื้นฐาน

                                    กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแปลงของครัวเรือนต้นแบบในวันนี้ ประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนละ 1 คน จำนวน 5 คน ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 14 คน รวม 35 คน  


กิจกรรมที่จะดำเนินการ มีดังนี้

  1. เรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ การห่มดิน , การทำปุ๋ยจุรินทรีย์
  2. หัวคันนาทองคำ การปลูกไม้ผล , ห่มดิน
  3. คนรักป่า ปลูกไม้สูง รอบนอก
  4. คนรักสุขภาพ การทำน้ำสมุนไพร
  5. คนหัวเห็ด และคนเอาถ่าน
  6. คนรักแม่ธรณี การทำปุ๋ย
  7. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครัวเรือนต้นแบบ/นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

      ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางดินหอม เบ้าทอง บ้านภูล้อม หมู่ 6 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

💚CDD MUKDAHAN : Change for Good# เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565💚

(Visited 30 times, 1 visits today)