อำเภอดอนตาล ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

                 นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ  พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และการป้องกัน  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอดอนตาล จำนวน 41 กองทุน โดยมีนายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล กล่าวรายงานและร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็ง

                              ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย   นายเอนก เครือคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ประชุมชี้แจงถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้มแข็ง  พร้อมทั้งจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอดอนตาล ให้มีความเข้มแข็งบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 22 times, 1 visits today)