อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลป่าไร่

เข้าชม 38 ครั้ง

วันที่ 6 กรกฏาคม  2564

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  ตำบลป่าไร่  โดยมี นายเอกพงษ์ ขวานคร  ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลป่าไร่ มอบหมายให้ นายสมาน ปัตทมาตร กำนันตำบลป่าไร่  เป็นประธานที่ประชุม และมี   นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)

ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

โดยแต่ละหมู่บ้านได้เสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้านเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาตำบล และมี คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ร่วมพิจารณา

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 38 times, 1 visits today)