อำเภอดอนตาล ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”

เข้าชม 14 ครั้ง

5 กรกฏาคม 2564

                      นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคกหนองนา โมเดล” อำเภอดอนตาล มีครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 ครัวเรือน จำนวนพันธุ์ไม้ 1,020 ต้น

                       ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

💚CDD MUKDAHAN : Change for Good# เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565💚

(Visited 14 times, 1 visits today)