อำเภอดอนตาล ประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลดอนตาล

เข้าชม 19 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564

นายนัฐพล สกุลไทย นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก เป็นประธานเปิดการ ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนชุมชนพัฒนาตำบล  ตำบลดอนตาล  นายเกียรติศักดิ์ คำปาน  ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลดอนตาล  เป็นประธาน ทีประชุม และมี นางรัตนา บุญสิม เป็น กรรมการและเลขานุการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

โดยแต่ละหมู่บ้านได้เสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้านเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาตำบล และมี คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ร่วมพิจารณา

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

💚CDD MUKDAHAN : Change for Good# เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565💚

(Visited 19 times, 1 visits today)