อำเภอดอนตาล มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( CDF Share happiness ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เข้าชม 25 ครั้ง

28 พฤษภาคม 2564
นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอตาล   มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( CDF Share happiness ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อำเภอดอนตาลได้จำนวน 2 ทุนๆ ละ 1,500 บาท  ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เด็กหญิงวีรปรียา  จันพูล บ้านเลขที่ 115 ม.5  ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

กิจกรรมที่ 2 ปันรัก ปันสุข กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( CDF Share happiness )  เด็กชายณัฐพงษ์  โคตรรสขึง บ้านเลขที่ 36 ม.4 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

โดยมี นายนัฐพล สกุลไทย  นายกเทศมลตรีตำบลดอนตาลผาสุก และนายเอกชัย คุัมหมู่ ปลัดเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ตามโครงการ

CDD MUKDAHAN : Change for Good# เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565

(Visited 25 times, 1 visits today)