อำเภอดอนตาลจัดกิจกรรม “จำหน่ายปลานิลกระชังแม่น้ำโขง มุกดาหาร สู้โควิด-19”

เข้าชม 37 ครั้ง

14 พ.ค. 64

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานกล่าเปิดขบวนรถจำหน่ายปลานิลสด (kick off) ในกิจกรรม “จำหน่ายปลานิลกระชังแม่น้ำโขง มุกดาหาร สู้โควิด-19” จากสถานการณ์แพร่ระบาดและมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางราชการเช่น งดจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ การหลีกเลี่ยงการเดินทาง มาตรการต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในแม่น้ำโขงไม่สามารถระบายปลานิลออกสู่ท้องตลาดได้ ทำให้มีปลานิลขนาดตัวละ 1 ถึง 1.5 กิโลกรัม รอการจำหน่ายเป็นจำนวนมากและเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจำหน่ายปลานิลกระชังแม่น้ำโขง มุกดาหาร  สู้ภัย covid-19  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในแม่น้ำโขงนำปลานิลมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงในพื้นที่เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายปลานิลกระชังในแม่น้ำโขงให้แก่เกษตรกรและหลีกเลี่ยงการเดินทางของประชาชนตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล โดย นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล ร่วมเปิดขบวนรถจำหน่ายปลานิลสด (kick off) ในกิจกรรม “จำหน่ายปลานิลกระชังแม่น้ำโขง มุกดาหาร สู้โควิด-19” โดยได้ร่วมวางแผนการแปรรูป ปลานิล สู้ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอดอนตาลต่อไป

ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 37 times, 1 visits today)