ตรวจติดตาม โคกหนองนา พช.ดอนตาล เตรียมส่งมอบงาน

เข้าชม 35 ครั้ง

        วันจันทร์ ที่ 3 พค. 64

                         ✍️ นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้  คณะกรรมการผู้ควบคุมงาน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) เขตรับผิดชอบตำบลป่าไร่  โดยได้ วัดระยะความลึก ความกว้าง ของบ่อ ให้ตรงตามแบบมาตรฐาน เพื่อเตรียมตรวจรับงานและส่งมอบงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

                           ณ  ครัวเรือนต้นแบบ HLM นายสีลา ปูคะธรรม บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 11 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ดำเนินการ  3 ไร่ ใช้แบบแปลนมาตรฐานอัตราสัดส่วน 1:2 ประเภทดินร่วนปนทราย

                                       ติดตามความก้าวหน้าในการขุดปรับพื้นที่ บ่อที่ 1 โดยได้ วัดระยะความลึก ความกว้าง ของบ่อ ให้ตรงตามแบบมาตรฐาน และติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ตลอดทั้งผู้รับเหมาโครงการ และให้คำแนะนำในการดำเนินการตามแบบมาตรฐานและให้เข้ากับทฤษฎี “โคก หนอง นา โมเดล”

                                          ณ ครัวเรือนต้นแบบ HLM นางคำพันธ์ พันทปิว บ้านห้วยทราย ม.7 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ดำเนินการ 1 ไร่

(Visited 35 times, 1 visits today)