โคก หนอง นา พช. ดอนตาล คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกติดตามงาน

เข้าชม 19 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564

นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต​ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าในการขุดปรับพื้นที่ ร่วมกับ คณะกรรมการผู้ควบคุมงาน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตำบลป่าไร่  โดยได้ วัดระยะความลึก ความกว้าง ของบ่อ ให้ตรงตามแบบมาตรฐาน และติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ตลอดทั้งผู้รับเหมาโครงการ และให้คำแนะนำในการดำเนินการตามแบบมาตรฐานและให้เข้ากับทฤษฎี “โคก หนอง นา โมเดล”

พื้นที่ดำเนินการ

นาย อิทธิกร วงษ์แสง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แปลงที่ดำเนินการ พื้นที่ 3 ไร่ ใช้แบบแปลนมาตรฐานอัตราสัดส่วน 1:3 ประเภทดินร่วนปนทราย

นายสีลา ปูคะธรรม บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 11 ตำบลป่าไร่  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แปลงที่ดำเนินการ พื้นที่ 3 ไร่ ใช้แบบแปลนมาตรฐานอัตราสัดส่วน 1:2 ประเภทดินร่วนปนทราย

CDD MUKDAHAN : Change for Good# เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565

(Visited 19 times, 1 visits today)