ลุยต่อ เร่งดำเนินงการ โคก หนอง นา พช. อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

เข้าชม 9 ครั้ง
วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564
                     นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นางสาวทัศวรรณ ชินวงษ์ และ นางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลเหล่าหมี และทีมช่างผู้ควบคุมงาน  อบต.เหล่าหมี ลงพื้นที่ดำเนินการวัดแปลง การวางผังแปลง การขุดหนอง ขุดคลอง ปรับพื้นที่แปลงที่ดินผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
                     การดำเนินโครงการ ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย
                ปรับพื้นที่ที่จะดำเนินการ
                กำลังดำเนินการขุดบ่อที่ 1
                   วัตถุประสงค์การลงพื้นที่วันนี้
              เพื่อพบปะครัวเรือน ผู้รับเหมา และทีมงานที่เกี่ยวข้อง
              เพื่อชี้แนะแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงาน และให้คำปรึกษา
              เพื่อควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด
                              ณ ครัวเรือนต้นแบบ นางบุญยง ยืนยง บ้านเลขที่55 หมู่ที่1 บ้านเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แปลงที่ดำเนินการ พื้นที่ 3 ไร่ ใช้แบบแปลนมาตรฐานอัตราสัดส่วน 1: 2 ประเภทดินร่วนปนทราย
              CDD MUKDAHAN : Change for Good# เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565
(Visited 9 times, 1 visits today)