ลุย โคกหนองนา พช. ตำบลโพธิ์ไทร

วันที่ 9 เมษายน 2564
                 นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้   นางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คณะกรรมการ(ทีมช่าง อปท.) และผู้รับเหมา
             👉ลงพื้นที่ งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ของนายกิตินันท์ ซาเสน หมู่2  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่1ไร่
🎯วัตถุประสงค์การดำเนินงานในวันนี้
           👉ลงพื้นที่แปลงติดตามการขุดหหนอง คลอง
          👉ตรวจสอบระยะ ต่างๆในการขุดเพื่อให้ตรงตามแบบมาตรฐาน
           ให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน // ติดตามให้กำลังใน นพต.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
🌍 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”CDD MUKDAHAN : Change for good 🌎
(Visited 18 times, 1 visits today)