ส่งมอบงาน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล โคก หนง นา พช.

ก้าวแรก สู่ความสำเร็จ

👏👏 ส่งมอบงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
                         นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นายบัญชา เชี่ยวชาญและ นางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับว่าที่ ร.ท. กิตติพงศ์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ดอนตาลผาสุก และทีมช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง
พร้อมนายพีรพล ปริปุรณะ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลนาสะเม็ง ตรวจงาน ครัวเรือนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต​ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล
ของนายวิรัตน์ ชาสุรีย์ เลขที่ 243 หมู่ 3 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:3
💚CDD MUKDAHAN : Change for Good# เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565💚
(Visited 13 times, 1 visits today)