วันที่ 3 โคกหนองนา ตำบลเหล่าหมี

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
                  ✍️นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล และนายบัญชาเชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายณัฐพล โพธิ์ไทรย์ และนางทัศวรรณ เติมดี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลเหล่าหมี (นพต.) ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเยี่ยมการขุดหนอง ขุดคลองไส้ไก่ ปรับพื้นที่แปลงที่ดินผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางวินัย ยืนยง หมู่ที่4 บ้านนาชิง ต.เหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แปลงที่ดำเนินการ พื้นที่ 3 ไร่ ใช้แบบแปลนมาตรฐานอัตราสัดส่วน 2:3 ประเภทดินร่วนปนทราย
                 🚩เป็นวันที่3ของการดำเนินโครงการ ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย
เริ่มมีเค้าโครงการดำเนินงาน มีการขุดบ่อที่1แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
นพต.ประจำพื้นที่มีการายงานข่าว เป็นระยะเพื่อง่ายและสะดวกต่อการติดตามงาน
🎯วัตถุประสงค์การลงพื้นที่วันนี้
👉เพื่อพบปะครัวเรือน ผู้รับเหมา และทีมงานที่เกี่ยวข้อง
👉เพื่อชี้แนะแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงาน และให้คำปรึกษา ติดตามปัญหาอุปสรรค
👉เพื่อควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด
💚CDD MUKDAHAN : Change for Good# เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565💚
(Visited 13 times, 1 visits today)