สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2564

นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล ประชุมและชี้แจงข้อราชการประจำเดือน มีนาคม แก่เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาศ /กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี / กองทุนชุมชน / โคก หนอง นา โมเดล / หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง / โครงการสัมมาชีพชุมชน / งานกาชาด  โดยได้เร่งรัดและร่วมวางแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันตามห่วงเวลาที่กำหนด และจัดทำรายงานผล โดยบันทึกผ่าน ระบบ BPM

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับทราบและถือปฏิบัติ การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ โดยยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล และค่านิยมองค์กร ABCD S&P

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 41 times, 1 visits today)