อำเภอดอนตาล ร่วมประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 2/2564 ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัดเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่มากขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ให้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ได้ชี้แจงข้อราชการในประเด็นสำคัญต่างๆ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม และติดตาม กำกับเร่งรัด การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการกรม/จังหวัดและอำเภอ ประจำเดือน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล โดยนายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องของอำเภอดอนตาล

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

 

 

(Visited 39 times, 1 visits today)