อำเภอดอตาล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 /2564

วันพุธที่  3  มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นายบุญเรือง  เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 /2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ คณะอนุกรรมการฯ พัฒนาการอำเภอ/ผู้แทน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ โดยมีประเด็นวาระที่สำคัญดังนี้

  1. การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  2. การจัดจ้างพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
  3. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร
  4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  5. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )
  6. การติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร
  7. การพิจารณาอนุมัติโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งการพิจารณาโครงการฯ มีจำนวนโครงการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร

–        ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 366,220 บาท ( สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน ) พิจารณาฯ อนุมัติ 3 โครงการ เป็นเงิน 311,220 บาท ( สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะคณะอนุกรรมการฯได้ร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนฯและพิจารณาผลการอนุมัติฯโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามวันเวลา สถานที่ ดังกล่าวนี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล โดย นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายใน นางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

CDD MUKDAHAN : Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 36 times, 1 visits today)