🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2564

🏝️อำเภอดอนตาล🏝️
วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนในแต่ละด้านของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล โดยนายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานำัฒนาชุมชน ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสัมมาชีพชุมชน  และ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ หอประชุมสุธรรม บำเรอราช อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 28 times, 1 visits today)