🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

🏝️อำเภอดอนตาล🏝️
วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 น.
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนภารกิจของอำเภอดอนตาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมชี้แจงข้อราชการสำคัญในการประชุม

            สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล โดยนายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานำัฒนาชุมชน
ณ ห้องประชุมวรพัฒน์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

                   CDD MUKDAHAN : Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 48 times, 1 visits today)