อำเภอดอนตาล จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 23-25  กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้นำอช./อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก/ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” /ผู้แทนครัวเรือนในกองทุนชุมชน / อช. / อสม. จำนวน 15 คน

นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอดอนตาล มอบหมายให้ นายสมาน ภูบุญลาภ ปลัดอาวุโสอำเภอดอนตาล ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุม

โดยมีการดำเนินกิจกรรม 3 วันดังนี้

วันที่ 1  มอบนโยบายและบรรยายพิเศษด้วย คลิปวิดีโอ โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหัวข้อ “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และบรรยายด้วยคลิปวิดีโอ                ในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”

วันที่ 2 เอามื้อสามัคคี (ภาคปฏิบัติ) พื้นที่บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร           และเวทีเสวนา บริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และการประกาศ เจตนารมณ์เนื่องในวัน ดินโลก โดยครูพาทำ

วันที่ 3 เรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” และจัดทำแผนปฏิบัติการผ่านกระบวนการ(AIC+SWOT)

ทั้งนี้ อำเภอดอนตาล มุ่งมั่นน้อมนำสู่การปฏิบัติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า  สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สถาบันการพัฒนาชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดคติพจน์ (Motto) ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้ง ตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

#CDD MUKDAHAN : Change for Good# เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565

(Visited 22 times, 1 visits today)