อำเภอดอนตาล อบรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านคำเตาเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแก้ง

วันที่ ๑๗-๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓                         นายสุ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล อบรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านนายาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านบาก

วันที่ ๒๗-๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓                         นายสุ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล อบรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนตาล

วันที่ ๒๔ -๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓                         นายส [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล อบรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านป่งขาม หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าไร่

วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓                         นายสุ [...]

อ่านต่อ