อำเภอดอนตาล อบรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตาล

*_*ดอนตาล เมืองสามธรรม (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนะธรรม) *_* [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล อบรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านบาก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบาก

*_*ดอนตาล เมืองสามธรรม (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนะธรรม) *_* [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล อบรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะเม็ง

*_*ดอนตาล เมืองสามธรรม (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนะธรรม) *_* [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล อบรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

*_*ดอนตาล เมืองสามธรรม (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนะธรรม) *_* [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอนตาล อบรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

*_*ดอนตาล เมืองสามธรรม (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนะธรรม) อบรม [...]

อ่านต่อ