อำเภอดอนตาล ประชุมเเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเพือการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.๒ค) ระดับอำเภอ

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกด [...]

อ่านต่อ