ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมควร ประทุมชาติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอนตาล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน