กิจกรรมพัฒนาชุมชน

เยี่ยมครัวเรือนยากจน (ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๒) เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการและจัดทำฐานข้อมูล ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบรรชากิจ หีตจัน [...]

มอบทุนอุปการะเด็ก จาก “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบรรชากิจ หีตจัน [...]